r report speaks

r report speaks teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r report speaks r rapor konuşuyor

r report speaks terimi için benzer kelimeler ve anlamları

report, report, report rapor, rapor, rapor
speaks volumes sesleri konuşuyor
speaks konuşur
speaks for itself kendisi için konuşuyor
speaks fluently akıcı konuşuyor
it speaks for itself kendisi için konuşuyor
speaks his mind aklını konuşuyor
speaks about hakkında konuşuyor
speaks to you seninle konuşuyor
speaks for için konuşuyor
speaks her mind aklını konuşuyor
speaks against karşı konuşuyor
action speaks louder than words harekete geçmek kelimelerden daha etkindir
she speaks o konuşuyor
who speaks spanish kim ispanyolca konuşuyor
autism speaks otizm konuşuyor
speaks volumes about hacimler hakkında konuşuyor
it speaks volumes sesleri konuşuyor
he speaks spanish o ispanyolca konuşur
speaks highly of çok konuşuyor
who speaks kim konuşuyor
speaks spanish ispanyolca konuşuyor
speaks out against karşı konuşuyor
speaks english ingilizce konuşuyor
speaks up for için konuşuyor
this speaks to bu konuşuyor
that speaks konuşuyor
which speaks to hangi konuşuyor
he speaks english o ingilizce konuşur
speaks arabic arapça konuşuyor
speaks loudly yüksek sesle konuşuyor
speaks well iyi konuşur
speaks clearly açıkça konuşuyor
speaks russian rusça konuşuyor
speaks softly usulca konuşuyor
speaks to the heart kalbe konuşuyor
speaks with one voice tek sesle konuşuyor
speaks directly to doğrudan konuşuyor
speaks by itself kendi kendine konuşuyor
when he speaks konuştuğunda
actions speaks louder than words eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur
speaks the truth gerçeği konuşuyor
everybody speaks herkes konuşuyor
everyone speaks herkes konuşuyor
speaks in complete sentences tam cümleleri konuşuyor
speaks only sadece konuşuyor
he speaks spanish fluently akıcı bir şekilde ispanyolca konuşuyor
none of them speaks hiçbiri konuşmuyor
speaks polish lehçe konuşuyor
speaks spanish fluently akıcı bir şekilde ispanyolca konuşuyor