up to a certain point

up to a certain point teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
up to a certain point belirli bir noktaya kadar

up to a certain point terimi için benzer kelimeler ve anlamları

at a certain point belirli bir noktada
to a certain point belli bir noktaya
certain point kesin nokta
beyond a certain point belirli bir noktanın ötesinde
at a certain point in time belirli bir zamanda
after a certain point belirli bir noktadan sonra
certain point in time zamandaki belirli nokta
from a certain point of view belli bir açıdan
at a certain point of time belli bir zamanda
until a certain point belli bir noktaya kadar
a certain point in time zaman içinde belirli bir nokta
from a certain point belirli bir noktadan
up to certain point belirli bir noktaya kadar
as of a certain point belirli bir noktadan itibaren
at at certain point bir noktada
on a certain point belirli bir noktada
by a certain point in time belli bir zamanda
by a certain point belli bir noktadan
past a certain point belirli bir noktadan sonra
a certain point of time belirli bir zaman noktası
at certain point in time belirli bir zamanda
point-to-point iki nokta arasında yapılan
point to point noktadan noktaya
point by point nokta nokta
from point to point noktadan noktaya
point to point connection noktadan noktaya bağlantı
point to point links noktadan noktaya bağlantılar
point-to-point wiring noktadan noktaya kablolama
from point a to point b a noktasından b noktasına
point-to-point protocol noktadan noktaya protokol
point-to-point route noktadan noktaya rota
point to point communication noktadan noktaya iletişim
point to point service noktadan noktaya servis
point-to-point encryption noktadan noktaya şifreleme
point-to-point network noktadan noktaya ağ
point-to-point travel noktadan noktaya seyahat
point-to-point tunneling protocol noktadan noktaya tünel protokolü
point-to-point distance noktadan noktaya mesafe
point-to-point integration noktadan noktaya entegrasyon
on a point by point basis nokta bazında
melting point freezing point erime noktası donma noktası
point and non-point sources nokta ve nokta olmayan kaynaklar
point-to-point backhaul noktadan noktaya ana taşıyıcı
point-to-point protocol over ethernet ethernet üzerinden noktadan noktaya protokol
point-to-point digital radio relay noktadan noktaya dijital radyo rölesi
starting point and end point başlangıç noktası ve bitiş noktası
point-to-point delivery noktadan noktaya teslimat
point-to-point transmission noktadan noktaya iletim
point to point basis noktadan noktaya
point to point topology noktadan topolojiye