y walks up

y walks up teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y walks up y yürür

y walks up terimi için benzer kelimeler ve anlamları

worship the ground someone walks on birinin yürüdüğü yere tapınma
walks of life hayatın yürüyor
all walks of life yaşamın her kesiminden
walks yürüyüşleri
from all walks of life hayatın her kesiminden
people from all walks of life her kesimden insanlar
walks the talk konuşma yürüyor
in all walks of life hayatın her kesiminde
moving walks hareketli yürüyüşler
walks in içeri girer
different walks of life hayatın farklı kesimleri
he walks with me benimle yürür
walks you through sana doğru yürüyor
walks through yürür
walks away uzaklaşır
walks by tarafından yürür
walks past yanından geçmek
taking walks yürüyüşe çıkmak
go for walks yürüyüşe çıkmak
take walks yürüyüşe çıkmak
walks out dışarı çıkar
walks over yürür
walks around etrafta yürür
going for walks yürüyüşe çıkmak
all walks bütün yürüyüşler
walks up yürür
from different walks of life farklı yaşam alanlarından
walks down aşağı yürüyor
he walks yürür
scenic walks doğal yürüyüşler
from all walks her kesimden
people from all walks her kesimden insanlar
she walks o yürür
in all walks her kesimden
coastal walks kıyı yürüyüşleri
mountain walks dağ yürüyüşleri
take long walks uzun yürüyüşlere çıkmak
other walks of life hayatın diğer yürüyüşleri
walks about dolaşıyor
all walks of society toplumun her kesiminden
walks the walk yürüyüşe çıkar
walks in the door kapıdan içeri girer
leadership walks liderlik yürür
self-guided walks kendi kendine rehberli yürüyüşler
interesting walks ilginç yürüyüşler
for long walks uzun yürüyüşler için
walks the line between arasında çizgi yürür
come from all walks of life hayatın her kesiminden gel
he walks away uzaklaştı
family walks aile yürüyüşleri