p.c. informed consent

p.c. informed consent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.c. informed consent p.c. bilgilendirilmiş onam

p.c. informed consent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

informed consent bilgilendirilmiş onam
informed consent form bilgilendirilmiş onam formu
written informed consent yazılı onam
free, prior and informed consent ücretsiz, önceden ve bilgilendirilmiş olur
prior informed consent önceden bilgilendirilmiş onam
informed consent document bilgilendirilmiş onay belgesi
give informed consent bilgili rıza vermek
informed consent discussion bilgilendirilmiş rıza tartışması
free and informed consent ücretsiz ve bilgilendirilmiş onam
free prior informed consent ücretsiz önceden bilgilendirilmiş onam
patient informed consent hasta bilgilendirilmiş onamı
informed consent process bilgilendirilmiş rıza süreci
informed written consent bilgilendirilmiş yazılı onay
prior and informed consent önceden ve bilgilendirilmiş onam
rotterdam convention on the prior informed consent procedure önceden bilgilendirilmiş onam prosedürü hakkında rotterdam sözleşmesi
provide informed consent bilinçli onay vermek
informed consent agreement bilgilendirilmiş rıza anlaşması
provided written informed consent yazılı bilgilendirilmiş olur
approved informed consent onaylanmış bilgilendirilmiş onay
informed consent procedure bilgilendirilmiş rıza prosedürü
express and informed consent açık ve bilgilendirilmiş onam
principle of informed consent bilgili rıza ilkesi
gives informed consent bilgili izin verir
providing informed consent bilgilendirilmiş onam sağlanması
prior informed consent procedure önceden bilgilendirilmiş onay prosedürü
free, prior and informed consent (fpic) ücretsiz, önceden ve bilgilendirilmiş onay (fpic)
informed consent statement bilgilendirilmiş rıza bildirimi
informed consent information bilgilendirilmiş rıza bilgisi
conducting informed consent discussion bilgilendirilmiş onam tartışması yapılması
informed parental consent bilgilendirilmiş ebeveyn izni
signed informed consent imzalı onam
informed consent requirements bilgilendirilmiş rıza gereklilikleri
declaration of informed consent bilgilendirilmiş rıza beyanı
informed consent signature bilgilendirilmiş onam imzası
prior informed consent list önceden bilgilendirilmiş onam listesi
person conducting informed consent discussion bilgili onam tartışması yapan kişi
patient information and informed consent hasta bilgisi ve bilgilendirilmiş onam
informed consent materials bilgilendirilmiş rıza malzemeleri
informed consent regulations bilgilendirilmiş rıza düzenlemeleri
prior free and informed consent önceden ücretsiz ve bilgilendirilmiş onam
voluntary informed consent gönüllü bilgilendirilmiş onam
informed consent must be obtained bilgilendirilmiş onam alınmalıdır
right to free, prior and informed consent ücretsiz, önceden ve bilgilendirilmiş onam hakkı
ensure informed consent bilgili rıza sağlamak
informal prior informed consent gayri resmi önceden bilgilendirilmiş onam
give their informed consent bilgilendirilmiş rızalarını vermek
full and informed consent tam ve bilgilendirilmiş onay
an informed consent bilgili bir onay
patient's informed consent hastanın bilgilendirilmiş onamı
gave informed consent bilgilendirilmiş onam verdi