y supportive information

y supportive information teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y supportive information y destekleyici bilgi

y supportive information terimi için benzer kelimeler ve anlamları

supportive information destekleyici bilgi
additional supportive information ek destekleyici bilgi
supportive destekleyici
supportive psychotherapy destekleyici psikoterapi
supportive therapy destek tedavisi
supportive care destekleyici bakım
supportive environment destekleyici çevre
supportive treatment destek tedavisi
be supportive yardımcı ol
mutually supportive karşılıklı destek
best supportive care en iyi destekleyici bakım
supportive measures destekleyici önlemler
very supportive çok destekleyici
supportive role destekleyici rol
supportive data destekleyici veri
supportive evidence destekleyici kanıt
supportive services destek hizmetleri
more supportive daha destekleyici
supportive housing destekleyici konut
supportive relationships destekleyici ilişkiler
supportive supervision destekleyici denetim
are supportive destekleyici
supportive community destekçi topluluk
supportive documentation destekleyici belgeler
supportive person destek kişi
supportive way destekleyici yol
supportive family destekleyici aile
supportive shoes destek ayakkabısı
supportive bra destekleyici sütyen
supportive policies destek politikaları
supportive learning environment destekleyici öğrenme ortamı
supportive counseling destekleyici danışmanlık
is supportive destekleyici
supportive studies destekleyici çalışmalar
highly supportive son derece destekleyici
supportive parents destekleyici ebeveynler
supportive culture destek kültürü
fully supportive tamamen destekleyici
supportive team destek ekibi
supportive management destek yönetimi
supportive fit destekleyici uyum
supportive approach destekleyici yaklaşım
supportive manner destekleyici tarz
supportive colleagues destekleyici meslektaşlar
supportive leadership destekleyici liderlik
supportive friend destekleyici arkadaş
supportive atmosphere destekleyici atmosfer
being supportive destek olmak
supportive communication destekleyici iletişim
supportive material destek malzemesi