n its inaugural year

n its inaugural year teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n its inaugural year n açılış yılı

n its inaugural year terimi için benzer kelimeler ve anlamları

inaugural year açılış yılı
inaugural açılış
lincoln's second inaugural address lincoln ikinci açılış adresi
inaugural address açılış adresi
inaugural meeting açılış toplantısı
inaugural speech açılış konuşması
inaugural lecture açılış konuşması
inaugural award açılış ödülü
inaugural class açılış sınıfı
inaugural session açılış oturumu
inaugural event açılış etkinliği
inaugural issue açılış sorunu
inaugural ball açılış topu
inaugural edition açılış baskısı
inaugural member açılış üyesi
inaugural conference açılış konferansı
inaugural winner açılış galibi
inaugural mass açılış kütlesi
inaugural speech john f kennedy açılış konuşması john f kennedy
inaugural ceremony açılış töreni
second inaugural address ikinci açılış adresi
inaugural ribbon açılış şeridi
inaugural committee açılış komitesi
inaugural parade açılış töreni
inaugural recipient açılış alıcısı
inaugural flight açılış uçuşu
inaugural symposium açılış sempozyumu
inaugural forum açılış forumu
inaugural report açılış raporu
inaugural work açılış çalışması
inaugural voyage açılış yolculuğu
the inaugural tournament açılış turnuvası
inaugural act açılış yasası
inaugural bond açılış bonosu
inaugural day açılış günü
inaugural congress açılış kongresi
first inaugural address ilk açılış adresi
inaugural chair açılış sandalyesi
his inaugural address onun açılış adresi
inaugural range açılış aralığı
inaugural production açılış üretimi
inaugural prize açılış ödülü
inaugural function açılış işlevi
inaugural keynote açılış açılış konuşması
inaugural session of the meeting toplantının açılış oturumu
inaugural vintage açılış vintage
inaugural luncheon açılış öğle yemeği
inaugural speech of john f kennedy john f kennedy'in açılış konuşması
won the inaugural açılış törenini kazandı
inaugural trip açılış gezisi