g the scenario

g the scenario teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g the scenario g senaryo

g the scenario terimi için benzer kelimeler ve anlamları

scenario senaryo
worst case scenario en kötü durum senaryosu
in this scenario bu senaryoda
baseline scenario temel senaryo
case scenario dava seneryosu
scenario planning senaryo planlama
best case scenario en iyi durum senaryosu
scenario-based senaryo tabanlı
base case scenario temel durum senaryosu
business scenario iş senaryosu
under this scenario bu senaryoda
test scenario test senaryosu
win-win scenario kazan-kazan senaryosu
business as usual scenario olağan senaryo olarak iş
worse case scenario en kötü durum senaryosu
downside scenario olumsuz senaryo
this scenario bu senaryo
a scenario bir senaryo
nightmare scenario kabus senaryosu
in the worst case scenario en kötü senaryoda
worst scenario en kötü senaryo
scenario building senaryo oluşturma
base scenario temel senaryo
scenario testing senaryo testi
risk scenario risk senaryosu
typical scenario tipik senaryo
best scenario en iyi senaryo
deployment scenario dağıtım senaryosu
disaster scenario afet senaryosu
scenario development senaryo geliştirme
in such a scenario böyle bir senaryoda
example scenario örnek senaryo
in the scenario senaryoda
market scenario pazar senaryosu
doomsday scenario kıyamet günü senaryosu
realistic scenario gerçekçi senaryo
current scenario mevcut senaryo
background scenario arka plan senaryosu
common scenario ortak senaryo
political scenario politik senaryo
scenario modeling senaryo modellemesi
fact scenario olgu senaryosu
forecast scenario tahmin senaryosu
reference scenario referans senaryosu
fire scenario yangın senaryosu
stressed scenario stresli senaryo
accident scenario kaza senaryosu
user scenario kullanıcı senaryosu
scenario modelling senaryo modellemesi
target scenario hedef senaryo