z-wave radio

z-wave radio teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z-wave radio z dalgası radyo

z-wave radio terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wave after wave dalga sonrası dalga
wave upon wave dalga üzerine dalga
by wave after wave dalgadan sonra dalga ile
radio wave radyo dalgası
short wave radio kısa dalga radyo
wave radio dalga radyo
long wave radio uzun dalga radyo
radio wave energy radyo dalgası enerjisi
radio wave transmitter radyo dalgası vericisi
radio wave environment radyo dalgası ortamı
radio wave frequency, radyo dalgası frekansı,
hand-held radio wave sources elde tutulan radyo dalgası kaynakları
radio wave pulse radyo dalgası nabzı
on short wave radio kısa dalga radyoda
wave ceptor radio controlled dalga ceptor radyo kontrollü
radio free europe/radio liberty radyo ücretsiz avrupa / radyo özgürlüğü
aerodynamic wave drag aerodinamik dalga sürükle
alfven wave dalga dalga
alpha wave alfa dalgası
beta wave beta dalgası
blast wave patlama dalgası
body wave vücut dalgası
bow wave yay dalgası
brain wave beyin dalgası
carrier wave taşıyıcı dalga
cold wave soğuk dalga
complex wave karmaşık dalga
compression wave sıkıştırma dalgası
continuous wave devam eden dalga
de broglie wave de broglie dalgası
de broglie wave length de broglie dalga boyu
delta wave delta dalgası
dicrotic wave dikrotik dalga
earth wave dünya dalgası
easterly wave doğu dalgası
edge wave kenar dalgası
elastic wave elastik dalga
electric wave elektrik dalgası
electromagnetic wave elektromanyetik dalga
excitation wave uyarma dalgası
expansion wave genişleme dalgası
extraordinary wave olağanüstü dalga
f wave f dalgası
finger wave parmak dalgası
full-wave rectifier tam dalga doğrultucu
half-wave plate yarım dalga plakası
half-wave rectifier yarım dalga doğrultucu
heat wave sıcak hava dalgası
hertzian wave hertz dalgası
ionospheric wave iyonosferik dalga