e launch

e launch teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e launch e başlatmak

e launch terimi için benzer kelimeler ve anlamları

launch başlatmak
launch control center kontrol merkezi başlatmak
launch pad fırlatma rampası
launch shoe ayakkabı başlatmak
launch vehicle aracı çalıştır
launch window pencereyi başlat
pre-launch lansman öncesi
rolling launch haddeleme lansmanı
soft launch yumuşak lansman
product launch ürün lansmanı
launch event etkinlik başlat
launch date lansman tarihi
market launch pazar lansmanı
quick launch hızlı başlatma
launch party parti başlatmak
boat launch tekne lansmanı
launch a campaign bir kampanya başlatmak
book launch kitap lansmanı
launch program programı başlatmak
launch control fırlatma kontrolü
successful launch başarılı lansman
launch site site başlatmak
launch a project proje başlatmak
launch after installation kurulumdan sonra başlat
launch a program bir program başlatmak
press launch basın lansmanı
launch an attack saldırı başlatmak
launch the application uygulamayı başlat
will launch başlayacak
launch a company şirket kurmak
launch a website bir web sitesi başlatmak
launch campaign kampanyayı baslatmak
launch meeting toplantı başlatmak
failure to launch fırlatma hatası
launch time lansman zamanı
official launch resmi lansman
launch customer müşteri başlatmak
launch a business iş kurmak
post-launch lansman sonrası
launch the app uygulamayı başlat
create a quick launch icon hızlı başlat ikonu oluştur
launch game oyunu başlat
launch services hizmetleri başlatmak
launch point başlangıç noktası
launch support destek başlatmak
launch software yazılımı başlatmak
launch plan planı başlatmak
set to launch başlatmak üzere
launch website web sitesi başlatmak
launch an application bir uygulama başlatmak