e host contract

e host contract teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e host contract e ev sahibi sözleşmesi

e host contract terimi için benzer kelimeler ve anlamları

host-to-host host-to-host
host-to-host solution sunucudan sunucuya çözüm
graft-versus-host-host graft-versus-host konakçı
host contract ev sahibi sözleşmesi
host insurance contract ev sahibi sigorta sözleşmesi
host city contract ev sahibi şehir sözleşmesi
to the host contract provided it is not leveraged ev sahibi sözleşmeye kaldıraçlı olmadıkça
contract-by-contract basis sözleşme bazında
contract means the contract between sözleşme arasındaki sözleşme anlamına gelir
on a contract-by-contract basis sözleşme bazında
alternate host alternatif ana bilgisayar
amplifier host amplifikatör ana bilgisayarı
co-host co-host
dead-end host çıkmaz ev sahibi
definitive host kesin ana bilgisayar
final host son ev sahibi
host evsahibi
host computer ana bilgisayar
host's barındırmak & # x27; s
host-specific konağa özgü
intermediate host orta düzeyli ev sahibi
no-host no-konak
paratenic host paratenik konak
reservoir host rezervuar sahibi
graft-versus-host disease greft-versus-host hastalığı
host country ev sahibi ülke
a host of bir ev sahibi
host family ev sahibi aile
will host ev sahipliği yapacak
host of birşeyin sahibi
host cell konakçı hücre
host system sunucu sistemi
host communities ev sahibi topluluklar
host server ana sunucu
host institution ev sahibi kurum
host countries ev sahibi ülkeler
host an event bir etkinliğe ev sahipliği yapmak
host city ev sahibi şehir
host state ev sahibi devlet
host government ev sahibi hükümet
host a meeting toplantıya ev sahipliği yapmak
web host web barındırma
talk show host talk-show host
a host ev sahibi
play host ev sahibi oynamak
host community ev sahibi topluluk
host company ev sahibi şirket
usb host usb ana bilgisayarı
whole host bütün ev sahibi
host device ana cihaz