n discharging its duties

n discharging its duties teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n discharging its duties n görevlerini yerine getirme

n discharging its duties terimi için benzer kelimeler ve anlamları

discharging its duties görevlerini yerine getirmek
in discharging its duties görevlerini yerine getirirken
discharging his duties görevlerini yerine getirmek
discharging their duties görevlerini yerine getirmek
discharging duties boşaltma görevleri
in discharging the duties görevlerin yerine getirilmesinde
the discharging of your duties görevlerin yerine getirilmesi
discharging my duties görevimi yerine getirme
while discharging their duties görevlerini yerine getirirken
discharging of duties görevlerin yerine getirilmesi
discharging professional duties mesleki görevlerin yerine getirilmesi
in discharging its responsibilities sorumluluklarını yerine getirirken
discharging its obligations yükümlülüklerini yerine getirmek
discharging its responsibilities sorumluluklarını yerine getirmek
in discharging its obligations yükümlülüklerini yerine getirirken
in discharging its role rolünü boşaltmada
in discharging its functions fonksiyonlarını boşaltmada
discharging boşaltma
discharging arch boşaltma kemeri
discharging port boşaltma limanı
in discharging boşalırken
over-discharging aşırı boşaltma
self-discharging kendinden boşaltma
discharging effect boşaltma etkisi
discharging rate boşalma oranı
discharging device boşaltma cihazı
person discharging managerial responsibilities yönetici sorumluluklarını yerine getiren kişi
discharging responsibilities sorumlulukların yerine getirilmesi
discharging resistor boşaltma direnci
deep discharging derin boşalma
discharging the obligations yükümlülüklerin yerine getirilmesi
discharging a firearm ateşli silahı boşaltma
persons discharging managerial responsibilities yönetici sorumluluklarını yerine getiren kişiler
for discharging boşaltmak için
discharging liability boşaltma yükümlülüğü
discharging temperature boşaltma sıcaklığı
discharging patients hasta taburcu etmek
discharging water boşaltma suyu
discharging tax boşaltma vergisi
discharging ears kulak boşaltma
discharging process boşaltma işlemi
discharging conveyor boşaltma konveyörü
non-discharging olmayan boşaltma
charging and discharging şarj etme ve boşaltma
discharging managerial responsibilities yönetim sorumluluklarının yerine getirilmesi
discharging their responsibilities sorumluluklarını yerine getirmek
manual discharging manuel boşaltma
discharging, demoting boşaltma, indirgeme
at discharging boşalırken
discharging cargo boşaltma kargo