v-beam

v-beam teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-beam v-ışını

v-beam terimi için benzer kelimeler ve anlamları

low beam and high beam kısa far ve uzun far
high beam and low beam uzun far ve kısa far
arch beam kemer kirişi
balance beam denge aleti
beam kiriş
beam aerial radyofar anteni
beam antenna ışın anteni
beam brick kiriş tuğla
beam compass ışın pusulası
beam engine kiriş motoru
beam fill kiriş dolgusu
beam hole kiriş deliği
beam lights ışın ışıkları
beam mill kiriş değirmeni
beam reach ışın ulaşmak
beam riding ışın sürme
beam sea ışın deniz
beam splitter işın ayırıcı
beam trawl ışın trolü
beam weapon ışın silahı
beam wind hüzme rüzgarı
beam-ends kiriş uçları
beam-power tube ışın gücü borusu
box beam kutu kiriş
breast beam göğüs ışını
broad in the beam ışın geniş
castellated beam kanatlı kiriş
cloth beam kumaş kirişi
colliding-beam machine kiriş-kiriş makinesi
deck beam güverte kirişi
dragging-beam sürükleme demeti
dragon beam ejderha ışını
flitch beam flitch ışın
h-beam h-ışını
hammer beam çekiç kirişi
high beam yüksek ışın
i-beam i-kirişli
l-beam l-ışını
landing beam iniş kirişi
laser beam lazer ışını
ledger beam büyük kiriş
low beam kısa far
molecular beam moleküler ışın
off the beam ışın kapalı
on the beam ışın üzerinde
particle beam parçacık ışını
particle beam weapon parçacık ışın silahı
pencil beam kalem ışını
post-and-beam construction kiriş sonrası konstrüksiyon
primary beam birincil ışın