z-transform

z-transform teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z-transform z-transform

z-transform terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fourier transform fourier dönüşümü
laplace transform laplace dönüşümü
transform dönüştürmek
transform fault dönüşümü hatası
fourier transform infrared spectroscopy fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi
fast fourier transform hızlı fourier dönüşümü
fourier transform infrared fourier dönüşümü kızılötesi
wavelet transform dalgacık dönüşümü
transform from -den dönüş
discrete fourier transform ayrık fourier dönüşümü
transform boundaries sınırları dönüştür
transform with ile dönüşüm
transform yourself kendini değiştir
set to transform dönüştürmek
discrete cosine transform ayrık kosinüs dönüşümü
transform it into dönüştürmek
extract, transform and load özü, dönüştür ve yükle
aims to transform dönüşüm hedefliyor
transform back geri dönüş
transform data veri dönüştür
transform the way you work çalışma şeklini değiştir
transform your life hayatını değiştir
transform itself kendini dönüştür
transform my life hayatımı değiştir
transform lives hayatları dönüştürmek
fourier transform infrared spectrophotometer fourier dönüşümü kızılötesi spektrofotometre
transform the face of yüzünü değiştir
transform infrared spectrometer kızılötesi spektrometreyi dönüştürmek
transform for dönüşümü
extract-transform-load çıkarmak-transform-yük
transform their lives hayatlarını değiştir
transform coding kodlamayı dönüştür
discrete wavelet transform ayrık dalgacık dönüşümü
transform law yasa değiştir
would transform dönüşürdü
process and transform süreç ve dönüşüm
transform your body vücudunu değiştir
can transform dönüştürebilir
transform domain etki alanını dönüştür
will transform into dönüşecek
transform society toplumu dönüştürmek
plan to transform dönüşüm planı
transform-limited -dönüşümü ile sınırlı
transform a building bir binayı dönüştürmek
transform inputs into outputs girişleri çıkışlara dönüştürmek
fourier transform spectrometer fourier dönüşüm spektrometresi
are poised to transform dönüşüm için hazır
transform a house evi dönüştürmek
lapped transform alıştırılmış dönüşüm
inverse fast fourier transform ters hızlı fourier dönüşümü