a 10 year term loan

a 10 year term loan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 year term loan 10 yıl vadeli kredi

a 10 year term loan terimi için benzer kelimeler ve anlamları

loan 20-year term 20 yıllık kredi
five-year term loan beş yıllık vadeli kredi
loan by loan basis kredi bazında kredi
loan-by-loan reporting kredi yoluyla kredi raporlama
loan loan provisions kredi kredisi hükümleri
term loan vadeli borç
loan term ödünç verme süresi
term loan facility vadeli borç tesisi
short term loan kısa vadeli kredi
term loan agreement vadeli kredi sözleşmesi
term of the loan kredinin süresi
senior secured term loan kıdemli teminat kredisi
senior term loan vadeli kredi
fixed term loan sabit vadeli kredi
term asset-backed securities loan facility vadeli varlık destekli menkul kıymetler kredisi tesisi
term loan facility agreement vadeli kredi anlaşması
term loan facilities vadeli kredi olanakları
secured term loan teminatlı vadeli kredi
amortizing term loan itfa kredisi
term of a loan borç vadesi
senior unsecured term loan kıdemli teminatsız vadeli kredi
medium-term loan orta vadeli kredi
term loan note kredi notu
senior term loan facility vadeli kredi kredisi
maximum loan term azami kredi süresi
syndicated term loan sendikasyon kredisi
non-revolving term loan dönmeyen vadeli kredi
a term loan vadeli borç
u.s. currency term loan facility bize. döviz cinsi kredi imkanı
unsecured term loan teminatsız vadeli kredi
senior unsecured term loan facility kıdemli teminatsız vadeli kredi tesisi
a loan's term bir kredinin vadesi
the remaining term of loan kalan borç vadesi
guaranteed term loan garantili vadeli kredi
term of your loan kredinin süresi
term loan debt vadeli borç borcu
reduce the loan term kredi vadesini azaltmak
term assets-backed securities loan facility vadeli varlık destekli menkul kıymetler kredisi tesisi
euro term loan facilities euro vadeli kredi olanakları
with the term loan vadeli kredi ile
long term bank loan uzun vadeli banka kredisi
take out short term loan kısa vadeli borç almak
billion term loan milyar vadeli kredi
revolving term loan facility döner vadeli kredi servisi
denominated term loan vadeli kredi
secured term a loan teminatlı borç
revolving term loan döner vadeli borç
rupee term loan rupi dönem kredisi
on loan for the term vadeli borç
secure short term loan güvenli kısa vadeli borç