y puts aside

y puts aside teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y puts aside y kenara koyar

y puts aside terimi için benzer kelimeler ve anlamları

puts aside kenara koyar
he puts aside kenara koyar
11 aside a 5 aside 11 bir kenara 5
puts koyar
puts forward öne koyar
puts it koyar
as he puts it koyduğu gibi
puts forth ortaya koyar
puts and calls koyar ve çağrılar
puts up koyar
puts out dışarı koyar
puts you in control seni kontrol altına alır
puts on üzerine koyar
puts pressure baskı yapıyor
puts me off beni rahatsız ediyor
puts off erteliyor
puts a strain zorluyor
he puts o koyar
puts together bir araya getirir
puts at risk riske atar
puts in place yerine koyar
puts in içine koyar
puts down aşağı koyar
puts a premium on prim koymak
puts out fires yangınları söndürür
she puts koyar
puts into question soruya koyar
puts forth effort ileri çaba gösterir
puts into perspective perspektif içine koyar
puts an end son verir
puts them at risk onları riske sokuyor
puts up with ile koyar
puts or calls koyar veya çağırır
puts the focus on odağı koyar
puts and takes koyar ve alır
puts emphasis on vurgu yapar
puts to shame utandırıyor
puts us bizi koyar
puts on record kayıt koyar
it puts koyar
puts a spotlight bir spot ışığı koyuyor
puts you in charge seni sorumlu tutar
puts a damper on amortisör takıyor
puts in evidence delil koyar
puts strain on baskı yapar
puts forward that ileriye koyar
puts forward the argument argümanı ileri sürer
puts the spotlight spot ışığı koyuyor
this puts bu koyar
puts on a show gösteri koyar