u make smile

u make smile teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u make smile gülümse

u make smile terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you smile i smile sen gülümsersin ben gülümserim
you smile l smile gülümse gülümse
i smile u smile gülümse sana gülümse
i you smile i smile gülümse ben gülümse
smile a smile gülümse
your smile i smile gülüşün ben gülümsüyorum
make me smile beni gülümset
you always make me smile beni her zaman güldürüyorsun
make you smile seni güldürmek
make them smile onları güldürmek
make people smile insanları güldürmek
make someone smile birini güldürmek
make a smile gülümse
can make smile gülümsetebiliyor
u make me smile beni güldürüyorsun
it make me smile beni gülümsetiyor
i make them smile onları gülümsetirim
make us smile bizi güldür
archaic smile arkaik gülümseme
crack a smile gülümsemek
half-smile yarı gülümseme
smile gülümseme
smile on gülümse
just smile sadece gül
always smile daima gülümse
be happy and smile mutlu ol ve gülümse
smile forever sonsuza dek gülümse
smile for me benim için gülümse
beautiful smile güzel gülümseme
nice smile güzel gülümseme
don't forget to smile gülümsemeyi unutma
smile at gülümse
broad smile geniş gülümseme
wry smile alaycı gülümseme
warm smile sıcak gülümseme
smile back geri gülümse
i love your smile gülümsemeni seviyorum
you smile gülümse
smile now şimdi gülümse
keep smile gülümsemeye devam et
your smile gülüşün
big smile büyük gülümseme
crooked smile çarpık gülümseme
give a smile bir gülücük ver
cheeky smile arsız gülümseme
smile lines gülümseme çizgileri
wide smile geniş gülümseme
knowing smile gülümsemeyi bilmek
sunny smile neşeli gülüş
put a smile on your face yüzüne bir gülümseme koy