x ray reveal

x ray reveal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x ray reveal röntgen ortaya koyuyor

x ray reveal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

reveal ortaya çıkartmak
window reveal pencere ortaya
reveal itself kendini açığa vurmak
reveal themselves kendilerini ortaya çıkarmak
reveal yourself kendini ortaya çıkar
reveal information bilgiyi açığa vurmak
reveal that bunu ortaya koy
reveal the truth gerçeği ortaya çıkarmak
door reveal kapıyı açığa vurmak
may reveal açığa çıkarabilir
reveal himself kendini açığa vurmak
can reveal ortaya çıkarabilir
reveal opportunities fırsatları ortaya çıkarmak
reveal the following aşağıdakileri ortaya çıkarmak
big reveal büyük ortaya
would reveal ortaya çıkarmak
fail to reveal açığa vurmak
reveal insights öngörüleri ortaya çıkarmak
failed to reveal ifşa edemedi
data reveal veri ortaya çıkarmak
reveal video videoyu göster
could reveal ortaya çıkarabilir
reveal pin pimi ortaya çıkarmak
findings reveal bulgular ortaya çıkardı
reveal text metni göster
did not reveal açıklamadı
they reveal açığa vururlar
reveal with ile ortaya çıkarmak
reveal facts gerçekleri ortaya çıkarmak
reveal the answer cevabı açığa vurmak
reveal the potential potansiyeli ortaya çıkarmak
reveal a secret sırrı açığa vurmak
reveal oneself kendini açığa vurmak
reveal door kapıyı açığa vurmak
reveal in finder bulucuda açığa vurmak
fully reveal tamamen açığa vurmak
figures reveal rakamlar ortaya
open to reveal ortaya çıkarmak için açık
reveal gaps boşlukları ortaya çıkarmak
reveal secrets sırları açığa vurmak
reveal through aracılığıyla açığa vurmak
fails to reveal ortaya çıkarmak başarısız
reveal a great deal çok şey ortaya çıkarmak
reveal the need ihtiyacı ortaya çıkarmak
reveal myself kendimi açığa vurmak
which reveal hangi ortaya
a reveal bir ifşa
reveal button ortaya çıkarma düğmesi
wall reveal duvar ortaya
reveal more daha fazlasını ortaya çıkarmak