a window to the soul

a window to the soul teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a window to the soul ruh için bir pencere

a window to the soul terimi için benzer kelimeler ve anlamları

log window, window günlük penceresi, pencere
bare one's soul çıplak birisinin ruhu
blue-eyed soul mavi gözlü ruh
brevity is the soul of wit öz olmak ince zekanın ruhudur
heart and soul kalp ve ruh
keep body and soul together bedeni ve ruhu bir arada tut
living soul yaşayan ruh
not a living soul yaşayan bir ruh değil
nu soul nu ruh
soul ruh
soul brother ruh ikizi
soul cake ruh keki
soul food ruh yemeği
soul mate ruh ikizi
soul music soul müzik
soul of, the ruhu
soul sister ruh ikizi
soul-destroying monoton
soul-kiss ruh-öpücük
soul-searching ruh arama
the soul of ruhu
universal soul evrensel ruh
world soul dünya ruhu
soul searching ruh arama
soul surfer ruh sörfçü
old soul yaşlı ruh
my soul mate ruh eşim
body and soul beden ve ruh
free soul özgür ruh
soul-stirring ruh karıştırma
soul-shaking ruh-sallayarak
restless soul huzursuz ruh
lost soul kayıp ruh
soul-crushing ruh-kırma
god rest his soul tanrı ruhunu koru
my soul ruhum
god rest her soul tanrım ruhunu dinlendir
gentle soul nazik ruh
human soul insan ruhu
food for the soul ruh için yiyecek
life and soul of the party partinin yaşamı ve ruhu
touch my soul ruhuma dokun
i'm free soul özgür ruhum
warm your soul ruhunu ısıt
soul-sucking ruh emici
free your soul ruhunu serbest bırak
with all my soul bütün ruhumla
bless my soul ruhumu kutsa
twin soul ruh ikizi
soul-satisfying ruh tatmin edici