w. which is more

w. which is more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w. which is more w. hangisi fazla

w. which is more terimi için benzer kelimeler ve anlamları

more more more daha daha daha
which is which hangisi hangisi
which which hangisi
which should form the basis on which to build a unanimous hangi oybirliği inşa etmek için temel oluşturmalı
at least one of which move and which are joined together for en az bir tanesi hareket eden ve bir araya getirilmiş
work which by its nature or the circumstances in which it is doğası gereği veya içinde bulunduğu koşullar
which is more hangisi fazla
which is more than hangisi daha
which is more important hangisi daha önemli
which more than offset hangi ofset daha fazla
which holds more hangi daha fazla tutar
more than half of which yarısından fazlası
more of which hangisi daha
of which more later hangisi daha sonra
by which more than hangisinden daha fazla
on which more refined data hangi rafine edilmiş veriler
which contains more daha fazla içeren
which would enable a more comprehensive daha kapsamlı bir olanak sağlayacak
which more than hangisinden daha fazla
which provide more daha fazla sağlamak
which more than compensate hangi daha fazla telafi etmek
which will help me being more autonomous bu daha özerk olmamda bana yardımcı olacak
which lists more than hangi daha fazla listeler
which is all the more hangisi daha
which is more than enough time bu yeterli zamandan fazla
which makes them more difficult bu onları daha zor hale getirir
which are more efficient hangileri daha verimli
which more often than not hangisinden daha sık
which accounted for more than daha fazla sorumlu
which counts more than hangi daha fazla sayar
which seems more hangisi daha fazla görünüyor
in which more daha fazla
are more than five years old, which have beş yaşından büyük
which was more hangisi daha fazlaydı
which bring more daha fazla getirmek
no more than $100 of which 100 dolardan fazla değil
which has more than daha fazla olan
which become more daha fazla oldu
which more effectively hangisi daha etkili
in which more than içinde daha fazla
which amounted to more than fazla olan
more and more daha fazla
as more and more daha da
more and more people daha fazla insan
more and more often daha fazla ve sıklıkla
become more and more gittikçe daha fazla olmak
more and more frequently gittikçe daha sık
becoming more and more giderek daha fazla olmak
more and more important giderek daha önemli
for more and more daha fazlası için