c++ libraries

c++ libraries teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c++ libraries c ++ kütüphaneleri

c++ libraries terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dynamic link libraries dinamik bağlantı kitaplıkları
research libraries araştırma kütüphaneleri
digital libraries dijital kütüphaneler
compound libraries bileşik kütüphaneler
tape libraries teyp kütüphaneleri
software libraries yazılım kütüphaneleri
branch libraries şube kütüphaneleri
class libraries sınıf kütüphaneleri
consortium of european research libraries avrupa araştırma kütüphaneleri konsorsiyumu
lending libraries ödünç kitaplıklar
photo libraries fotoğraf kütüphaneleri
data libraries veri kütüphaneleri
code libraries kod kütüphaneleri
core libraries çekirdek kütüphaneleri
genomic libraries genomik kütüphaneler
source libraries kaynak kütüphaneleri
deposit libraries mevduat kütüphaneleri
dna libraries dna kütüphaneleri
runtime libraries çalışma zamanı kitaplıkları
media libraries medya kütüphaneleri
mobile libraries mobil kütüphaneler
music libraries müzik kütüphaneleri
cdna libraries cdna kütüphaneleri
libraries flourish kütüphaneler gelişiyor
third party libraries üçüncü parti kütüphaneleri
chemical libraries kimyasal kütüphaneler
open source libraries açık kaynak kütüphaneleri
depository libraries depo kütüphaneleri
tag libraries etiket kitaplıkları
client libraries istemci kitaplıkları
clause libraries yan tümce kütüphaneleri
script libraries komut kitaplıkları
document libraries belge kitaplıkları
cathedral libraries katedral kütüphaneleri
content libraries içerik kütüphaneleri
file libraries dosya kütüphaneleri
college libraries üniversite kütüphaneleri
local libraries yerel kütüphaneler
health libraries sağlık kütüphaneleri
participating libraries katılan kütüphaneler
symbol libraries sembol kütüphaneleri
support libraries destek kütüphaneleri
information libraries bilgi kütüphaneleri
system libraries sistem kütüphaneleri
spectral libraries spektral kütüphaneler
partner libraries ortak kütüphaneler
special libraries özel kütüphaneler
marine libraries deniz kütüphaneleri
film libraries film kütüphaneleri
institutional libraries kurumsal kütüphaneler