wachovia center

wachovia center teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wachovia center wachovia center

wachovia center terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wachovia securities wachovia menkul kıymetler
the center to center spacing merkezden merkeze aralık
distance from center to center merkezden merkeze uzaklık
cost center profit center maliyet merkezi kar merkezi
birthing center doğum merkezi
body center plate vücut merkez plakası
brooklyn center brooklyn center
burn center yanık merkezi
center merkez
center back arka merkez
center bit merkez bit
center field merkez alan
center fielder merkez alan
center forward merkez ileri
center halfback orta geri dönüş
center jump merkez atlama
center of attraction, the çekim merkezi
center of curvature eğrilik merkezi
center of gravity ağırlık merkezi
center of mass kütle merkezi
center of ossification kemikleşme merkezi
center of percussion vurmalı merkez
center of symmetry simetri merkezi
center pin merkez pimi
center plate merkez plakası
center punch merkez zımbası
center spread merkez yayılımı
center wheel merkez tekerlek
center-fire merkez yangın
center-pivot irrigation merkez-pivot sulama
center-weighted light meter merkez ağırlıklı ışık ölçer
chondrification center kondrifikasyon merkezi
ciliospinal center siliospinal merkez
civic center kent merkezi
communicable disease center bulaşıcı hastalık merkezi
community center toplum merkezi
community mental health center toplum akıl sağlığı merkezi
control center kontrol merkezi
convention center kongre merkezi
cost center ödeme merkezi
crisis center kriz merkezi
culture center kültür merkezi
dead center ölü nokta
epiotic center epiyotik merkez
front and center ön ve merkez
home center ev merkezi
launch control center kontrol merkezi başlatmak
learning resources center öğrenme kaynakları merkezi
left-of-center sol merkez-
lincoln center lincoln center