e plan to update

e plan to update teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e plan to update e güncelleme planı

e plan to update terimi için benzer kelimeler ve anlamları

plan update güncelleme planı
master plan update ana plan güncellemesi
update of a national strategy plan ulusal bir strateji planının güncellenmesi
update the action plan eylem planını güncelle
update plan güncelleme planı
plan a plan b b planı planla
preventive action plan and emergency plan önleyici eylem planı ve acil durum planı
employee stock option plan, 401(k) plan çalışan hisse senedi opsiyon planı, 401 (k) plan
if it should happen that plan fiduciaries misuse the plan's bu gerçekleşirse, plan güvenceleri planı kötüye kullanırlar.
update güncelleştirme
status update durum güncelleme
an update bir güncelleme
update now şimdi güncelle
update you kendini yenile
give an update güncelleme yap
thanks for the update güncelleme için teşekkürler
progress update ilerleme güncellemesi
update available güncelleme uygun
software update yazılım güncellemesi
live update canlı güncelleştirme
provide an update güncelleme yap
update rate güncelleme oranı
brief update kısa güncelleme
economic update ekonomik güncelleme
firmware update yazılım güncellemesi
news update haber güncelleme
get an update güncelleme al
update status güncelleme durumu
market update pazar güncellemesi
update profile profili güncelle
give you an update sana bir güncelleme ver
update meeting toplantı güncelle
update successful güncelleme başarılı
update cart güncelleme sepeti
update failed güncelleme başarısız oldu
information update bilgi güncellemesi
mass update toplu güncelleme
i will update you seni bilgilendireceğim
windows update windows güncelleme
trading update ticaret güncellemesi
timely update zamanında güncelleme
project update proje güncellemesi
bulk update toplu güncelleme
financial update finansal güncelleme
please update lütfen güncelle
start update güncellemeyi başlat
periodic safety update report periyodik güvenlik güncelleme raporu
update from -dan güncelle
apply update güncellemeyi uygula
update report raporu güncelle