agrees to accept

agrees to accept teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
agrees to accept kabul etmeyi kabul eder

agrees to accept terimi için benzer kelimeler ve anlamları

agrees kabul eder
acknowledges and agrees onaylar ve kabul eder
agrees that kabul eder
covenants and agrees sözleşmeler ve kabuller
agrees with katılıyorum
agrees to pay ödemeyi kabul eder
agrees to be bound bağlanmayı kabul eder
agrees to provide vermeyi kabul eder
understands and agrees anlar ve kabul eder
each party agrees her parti kabul eder
acknowledges and agrees that onaylar ve kabul eder
agrees to indemnify tazminat vermeyi kabul eder
she agrees o katılıyor
everyone agrees herkes aynı fikirde
agrees to allow izin vermeyi kabul eder
agrees and undertakes kabul eder ve taahhüt eder
agrees not to yapmamayı kabul eder
agrees to comply uymayı kabul eder
agrees to sell satmayı kabul eder
he agrees that o kabul eder
agrees as follows aşağıdaki şekilde anlaşır
agrees to abide uymayı kabul eder
he agrees with o katılıyorum
everybody agrees herkes kabul eder
if he agrees kabul ederse
agrees and covenants kabul eder ve sözleşmeler
the employee agrees çalışan kabul eder
customer agrees müşteri kabul eder
specifically agrees özellikle kabul eder
further agrees that ayrıca kabul eder
agrees to use kullanmayı kabul eder
agrees to purchase satın almayı kabul eder
hereby agrees as follows aşağıdaki şekilde kabul eder
agrees to indemnify and hold harmless tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder
tenant agrees kiracı kabul eder
further acknowledges and agrees daha fazla onay ve kabul eder
accepts and agrees kabul eder ve kabul eder
agrees to cooperate işbirliği yapmayı kabul eder
agrees to submit göndermeyi kabul eder
represents and agrees temsil eder ve kabul eder
the company agrees şirket kabul eder
agrees to perform gerçekleştirmeyi kabul eder
the contractor agrees müteahhit kabul eder
agrees to the following aşağıdakileri kabul eder
agrees to notify bildirmeyi kabul eder
agrees to hold harmless zararsız tutmayı kabul eder
agrees to furnish vermeyi kabul eder
agrees to waive feragat etmeyi kabul eder
agrees otherwise aksi kabul eder
seller agrees satıcı kabul eder