y, that it was easy to talk about anything

y, that it was easy to talk about anything teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y, that it was easy to talk about anything y, herhangi bir şey hakkında konuşmak kolaydı

y, that it was easy to talk about anything terimi için benzer kelimeler ve anlamları

talk the talk konuş konuş
talk about anything but başka bir şey hakkında konuş
talk about anything herhangi bir şey hakkında konuş
talk you into anything seninle herhangi bir şeyle konuş
talk about anything else başka bir şey hakkında konuş
talk about anything that they want istedikleri herhangi bir şey hakkında konuşun
easy to talk with ile konuşmak kolay
talk easy kolay konuş
it isn't easy to talk about oneself kendisi hakkında konuşmak kolay değil
i'm easy to talk konuşması kolay
is easy to talk konuşmak kolaydır
anything but easy her şey ama kolay
as easy as anything her şey kadar kolay
been anything but easy kolay bir şey oldum
is anything but easy bir şey ama kolay
anything but an easy task kolay bir iş dışında her şey
easy come, easy go haydan gelen huya gider
easy come easy go haydan gelen huya gider
easy easy kolay kolay
i'm easy come easy go kolay geldim kolay git
easy-on, easy-off kolay açık, kolay kapalı
make it easy, easy kolaylaştır, kolaylaştır
all talk (and no action) laf çok, icraat yok)
baby talk bebek konuşması
back-talk arka konuşma
big talk büyük konuşma
bro talk kardeşim konuşma
by-talk by-konuş
chalk and talk tebeşir ve konuşma
chalk talk tebeşir konuşması
chalk-talk tebeşir konuşma
cross talk çapraz konuşma
double talk çift konuşma
double-talk çift konuşma
fast talk hızlı konuşma
fast-talk razı etmek
old talk eski konuşma
over-talk aşırı tartışma
pep talk moral verici konuşma
pillow talk yastık konuşması
sales talk satış konuşması
self-talk kendi kendine konuşmak
small-talk küçük-konuşma
smooth-talk pürüzsüz konuşma
straight talk doğru konuşma
sweet-talk tatlı konuşma
table talk sofra sohbeti
talk konuşma
talk about hakkında konuşmak
talk around konuşmak