x transfer orders were created

x transfer orders were created teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x transfer orders were created x transfer emri oluşturuldu

x transfer orders were created terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you can have transfer orders created transfer emri oluşturmuş olabilirsiniz
orders or changes to orders siparişler veya siparişlerdeki değişiklikler
open transfer orders açık transfer emirleri
print transfer orders and labels transfer siparişlerini ve etiketlerini yazdır
transfer orders entered into girilen transfer emirleri
transfer order created transfer siparişi yaratıldı
orders were placed sipariş verildi
orders were issued sipariş verildi
orders that were placed verilen emirler
orders were filled siparişler dolduruldu
the orders were siparişler
orders + were by the court emir + mahkeme tarafından yapıldı
we were awarded orders emir aldık
were created biz oluşturduk
they were created onlar yaratıldı
were created for için yaratıldı
were created equal eşit yaratıldı
jobs were created işler oluşturuldu
that were created yaratıldı
were created by hand elle yaratıldı
were created as the result sonuç olarak oluşturuldu
expressly declares that at the time the links were created, açıkça, bağlantıların oluşturulduğu sırada,
were created based on dayalı oluşturuldu
were created earlier daha önce yaratıldı
were already created zaten yaratıldı
you were created sen yaratılmışsın
the world were created dünya yaratıldı
holy orders papazlık
major orders büyük siparişler
marching orders yürüyüş emirleri
marching orders, get one's yürüyen siparişler için bir tane & # x27; s
minor orders küçük siparişler
orders emirler
sealed orders mühürlü emirler
standing orders ayakta emir
orders of magnitude büyüklük emirleri
placing orders sipariş vermek
take orders emir almak
orders placed verilen emirler
solicit orders talep emri
fill orders siparişleri doldur
factory orders fabrika siparişleri
export orders ihracat siparişleri
fulfill orders emirleri yerine getirmek
incoming orders gelen siparişler
pre-orders ön siparişler
give orders emir vermek
new orders yeni siparişler
unfilled orders doldurulmamış siparişler
backlog of orders siparişlerin birikmesi