b) host country

b) host country teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) host country b) ev sahibi ülke

b) host country terimi için benzer kelimeler ve anlamları

home country host country ev sahibi ülke
host-to-host host-to-host
host-to-host solution sunucudan sunucuya çözüm
graft-versus-host-host graft-versus-host konakçı
host country ev sahibi ülke
host country agreement ev sahibi ülke anlaşması
host country nationals ev sahibi ülke vatandaşları
in the host country ev sahibi ülkede
home and host country ev ve ev sahibi ülke
host country governments ev sahibi ülke hükümetleri
host country officials ev sahibi ülke yetkilileri
host country for immigration göç için ev sahibi ülke
host country liaison ev sahibi ülke irtibat
of the host country ev sahibi ülkenin
at the host country ev sahibi ülkede
host country affairs ev sahibi ülke işleri
as a host country ev sahibi ülke olarak
host-country staff ev sahibi ülke personeli
from outside the host country ev sahibi ülkenin dışından
home or host country ev veya ev sahibi ülke
representatives of the host country ev sahibi ülke temsilcileri
host country resettlement ev sahibi ülke yeniden yerleştirme
be the host country ev sahibi ülke ol
host-country immigration ev sahibi ülke göçü
host country language skills ev sahibi ülke dil becerileri
my host country benim ev sahibi ülkem
host country organisation ev sahibi ülke organizasyonu
host-country institution ev sahibi ülke kurumu
committee on relations with the host country ev sahibi ülke ile ilişkiler komitesi
from the host country ev sahibi ülkeden
host country for migrants göçmenler için ev sahibi ülke
applicable regulations of the host country ev sahibi ülkenin yürürlükteki düzenlemeleri
for the host country ev sahibi ülke için
host country visa ev sahibi ülke vizesi
host country's law ev sahibi ülke kanunu
outside the host country ev sahibi ülke dışında
identify a host country bir ev sahibi ülke tanımlayın
host country of the meeting toplantının ev sahibi ülkesi
ask not what your country can do for you ask what you can do for your country ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun
from country to country ülkeden ülkeye
on a country-by-country basis ülke bazında
country by country basis ülke bazında ülke
country by country reporting ülkelere göre raporlama
in country after country ülkeden sonra ülkede
vary from country to country ülkeden ülkeye değişebilir
varies from country to country ülkeden ülkeye değişir
a country-by-country basis ülke bazında
differ from country to country ülkeden ülkeye farklılık gösterir
country to country basis ülkeden ülkeye baz
country led and country owned ülke liderliğindeki ve sahip olduğu ülke