e high maternal mortality rate;

e high maternal mortality rate; teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e high maternal mortality rate; e yüksek anne ölüm oranı;

e high maternal mortality rate; terimi için benzer kelimeler ve anlamları

under-five mortality rate and maternal mortality beş yaş altı ölüm oranı ve anne ölüm oranı
maternal mortality rate dropped from anne ölüm hızı düştü
high maternal mortality yüksek anne ölümleri
maternal mortality anne ölümü
maternal mortality ratio anne ölüm oranı
child and maternal mortality çocuk ve anne ölümleri
maternal and child mortality anne ve çocuk ölümü
maternal mortality and morbidity maternal mortalite ve morbidite
preventable maternal mortality önlenebilir anne ölümleri
measures of maternal mortality maternal mortalite ölçüleri
trends in maternal mortality anne ölümlerinde eğilimler
reduce child mortality and improve maternal health çocuk ölümlerini azaltmak ve anne sağlığını iyileştirmek
maternal and newborn mortality anne ve yenidoğan ölümü
infant, child and maternal mortality bebek, çocuk ve anne ölümleri
reduce maternal mortality anne ölümlerini azaltmak
infant and maternal mortality bebek ve anne ölümleri
maternal and neonatal mortality anne ve yenidoğan ölümleri
maternal, infant and child mortality anne, bebek ve çocuk ölümleri
maternal, newborn and child mortality anne, yenidoğan ve çocuk ölümleri
campaign for accelerated reduction of maternal mortality in 'de anne ölümlerinin hızlandırılmış azaltılması için kampanya
measuring maternal mortality anne ölümlerinin ölçülmesi
child and maternal mortality rates çocuk ve anne ölüm oranları
preventable maternal mortality and morbidity and human önlenebilir anne ölümü ve morbidite ve insan
maternal and child mortality rates anne ve çocuk ölüm oranları
risks of maternal mortality anne ölüm riski
reducing maternal mortality and morbidity maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak
reduce maternal and perinatal mortality anne ve perinatal mortaliteyi azaltmak
average maternal mortality ortalama anne ölümleri
maternal mortality ratio is estimated maternal mortalite oranı tahmin edilir
maternal mortality surveillance anne ölümleri sürveyansı
risk of maternal mortality anne ölüm riski
increased maternal mortality anne ölümlerinde artış
maternal and neonatal morbidity and mortality maternal ve neonatal morbidite ve mortalite
approaches for measuring maternal mortality maternal mortalite ölçümü için yaklaşımlar
maternal mortality review maternal mortalite incelemesi
high mortality rate yüksek ölüm oranı
high mortality rate was observed yüksek mortalite oranı gözlendi
there is still a high mortality rate hala yüksek bir ölüm oranı var
maternal death rate anne ölüm oranı
infant mortality rate bebek ölüm hızı
mortality rate ölüm oranı
neonatal mortality rate yenidoğan ölüm oranı
crude mortality rate kaba ölüm oranı
child mortality rate çocuk ölüm oranı
under-five mortality rate beş yaş altı ölüm oranı
higher mortality rate yüksek ölüm oranı
overall mortality rate genel ölüm oranı
increased mortality rate artan ölüm oranı
fishing mortality rate balıkçılık ölüm oranı
mortality rate ratio ölüm oranı