u job in hospital

u job in hospital teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u job in hospital hastanede iş

u job in hospital terimi için benzer kelimeler ve anlamları

job in a hospital hastanede iş
job at the hospital hastanede iş
from job to job işten işe
job by job basis iş bazında meslek
job-to-job işe göre iş
on a job by job basis iş bazında iş bazında
move from job to job işten işe geçiş
will vary from job to job işten işe değişecek
transitioning from job to job işten işe geçiş
drifts from job to job işten işe doğru sürüklenir
suspends a current job and gives the selected job priority f geçerli bir işi askıya alır ve seçilen işe öncelik verir f
job job hopping iş işi atlamalı
job to job basis işten işe temeli
job-to-job placement işten işe yerleştirme
voluntary job-to-job mobility gönüllü işden işe hareketlilik
base hospital ana hastane
closed hospital kapalı hastane
cottage hospital sağlık ocağı
day hospital gündüz hastanesi
field hospital sahra hastanesi
foundling hospital dökümhane hastanesi
hospital hastane
hospital bed hastane yatağı
hospital corner hastane köşesi
hospital corners hastane köşeleri
hospital formulary hastane formülerliği
hospital gangrene hastane kangreni
hospital light hastane ışığı
hospital pass hastane kartı
hospital record hastane kaydı
hospital ship hastane gemisi
hospital train hastane treni
karitane hospital karitane hastane
l'hospital l & # x27; hastane
l'hospital's rule hastanenin kuralı
mental hospital akıl hastanesi
open hospital hastane açmak
proprietary hospital özel hastane
psychiatric hospital psikiyatri hastanesi
teaching hospital hastane öğretimi
general hospital genel hastane
hospital ward hastane koğuşu
hospital admission hastaneye giriş
hospital stay hastanede kalış
hospital discharge hastane tahliyesi
hospital setting hastane ortamı
hospital care hastane bakımı
university hospital üniversite hastanesi
community hospital topluluk hastanesi
admitted to hospital hastaneye kabul edildi