y of communication

y of communication teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y of communication iletişim y

y of communication terimi için benzer kelimeler ve anlamları

communication iletişim
communication cord imdat freni
communication disorder iletişim bozukluğu
communication engineering iletişim mühendisliği
communication interface iletişim arayüzü
communication theory iletişim teorisi
confidential communication gizli iletişim
data communication veri iletişimi
microwave communication mikrodalga iletişimi
mis-communication yanlış iletişim
near field communication yakın alan iletişimi
non-communication olmayan iletişim
nonverbal communication sözsüz iletişim
pre-communication ön iletişim
tele-communication telekomünikasyon
total communication toplam iletişim
communication skills iletişim yetenekleri
two-way communication iki yönlü iletişim
means of communication iletişim araçları
mass communication kitlesel iletişim
open communication açık iletişim
business communication iş iletişimi
hazard communication tehlike iletişimi
information and communication technology bilgi ve iletişim teknolojisi
effective communication etkili iletişim
personal communication kişisel iletişim
hazard communication standard tehlike iletişim standardı
good communication skills iyi iletişim becerileri
information and communication technologies bilgi ve iletişim teknolojileri
communication board iletişim panosu
communication facilities iletişim olanakları
communication breakdown iletişim arızası
serial communication seri iletişim
communication link iletişim linki
communication officer iletişim memuru
communication channels iletişim kanalları
communication technology iletişim teknolojisi
communication flow iletişim akışı
communication manager iletişim müdürü
voice communication sesli iletişim
communication media iletişim ortamı
speech communication konuşma iletişimi
written communication yazılı iletişim
strong communication skills güçlü iletişim becerileri
communication plan iletişim planı
communication tools iletişim araçları
poor communication zayıf iletişim
lines of communication iletişim hatları
clear communication açık iletişim
communication device iletişim cihazı