y-on-y growth

y-on-y growth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-on-y growth y-on-y büyüme

y-on-y growth terimi için benzer kelimeler ve anlamları

growth for growth büyüme için büyüme
growth for growth sake büyüme aşkına
accretionary growth birikimli büyüme
appositional growth ek büyüme
bovine growth hormone sığır büyüme hormonu
chorionic growth hormone-prolactin koryonik büyüme hormonu-prolaktin
exponential growth üstel büyüme
human growth hormone insan büyüme hormonu
insulinlike growth factor insulinlike büyüme faktörü
interstitial growth interstisyel büyüme
nerve growth factor sinir büyüme faktörü
nerve growth factor antiserum sinir büyüme faktörü antiserumu
no-growth büyüme yok
old growth eski büyüme
pituitary growth hormone hipofiz büyüme hormonu
placental growth hormone plasental büyüme hormonu
platelet-derived growth factor trombosit kaynaklı büyüme faktörü
primary growth birincil büyüme
pro-growth yanlısı büyüme
radial growth phase radyal büyüme evresi
second growth ikinci büyüme
secondary growth ikincil büyüme
tanner growth chart tanner büyüme tablosu
vertical growth phase dikey büyüme evresi
zero population growth sıfır nüfus artışı
grain growth tane büyümesi
growth büyüme
growth cone büyüme konisi
growth curve büyüme eğrisi
growth factor büyüme faktörü
growth fund büyüme fonu
growth hormone büyüme hormonu
growth hormone releasing factor büyüme hormonu salma faktörü
growth hormone-producing adenoma büyüme hormonu üreten adenom
growth hormone-releasing factor büyüme hormonu salma faktörü
growth line büyüme çizgisi
growth rate büyüme oranı
growth ring büyüme halkası
growth shares büyüme payları
growth substance büyüme maddesi
growth-onset diabetes büyümeye başlayan diyabet
economic growth ekonomik büyüme
revenue growth gelir artışı
profitable growth karlı büyüme
organic growth organik büyüme
compound annual growth rate yıllık bileşik büyüme oranı
population growth nüfus artışı
green growth yeşil büyüme
growth spurt büyüme hamlesi
steady growth istikrarlı büyüme