m-s-a provided

m-s-a provided teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-s-a provided m-s-a sağlanan

m-s-a provided terimi için benzer kelimeler ve anlamları

provided or to be provided sağlanan veya sağlanacak
provided sağlanan
well-provided iyi resim
provided that şartıyla
provided for öngörülen
provided with tarafından sağlandı
is provided sağlanır
provided however bununla birlikte
as provided sağlandığı üzere
are provided sağlanır
will be provided temin edilmiş olacak
to be provided sağlanacak
except as otherwise provided aksi belirtilmedikçe
services provided verilen hizmetler
except as provided sağlananlar hariç
as provided for sağlandığı gibi
information provided verilen bilgi
provided, however, that ancak, sağlanan
not provided sağlanmadı
provided further ayrıca sağlandı
unless otherwise provided aksi belirtilmedikçe
as provided herein burada belirtildiği gibi
provided by law kanunla sağlananlar
has provided sağladı
provided herein burada sağlanan
shall be provided sağlanmalı
if provided sağlanırsa
provided as is olduğu gibi sağlandı
provided always that her zaman sağlanan
is provided with ile sağlanır
except as otherwise provided herein burada aksi belirtilmediği sürece
provided below aşağıda verilmiştir
provided hereunder aşağıda verilmiştir
otherwise provided aksi takdirde
must be provided sağlanmalı
was provided sağlandı
provided for herein burada sağlanmıştır
as provided by law kanun tarafından öngörüldüğü gibi
provided you sana sağlanan
service provided servis sağlandı
should be provided sağlanmalı
are provided with ile sağlanır
is provided for için sağlanır
being provided sağlanan
as provided below aşağıda belirtildiği gibi
were provided sağlandı
provided information sağlanan bilgi
has been provided temin edilmiştir
expressly provided açıkça sağlanan
except as expressly provided açıkça belirtilmedikçe