w1 result

w1 result teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w1 result w1 sonucu

w1 result terimi için benzer kelimeler ve anlamları

result sonuç
as a result sonuç olarak
result from sonucu
may result in sonuçlanabilir
will result in sonuçlanacak
as result sonuç olarak
can result in sonuçlanabilir
net result net sonuç
as a result of this bunun sonucu olarak
with the result that bunun sonucu olarak
end result sonuç
would result sonuçlanır
as a result of which bunun bir sonucu olarak
and as a result ve sonuç olarak
result oriented sonuç odaklı
could result in sonuçlanabilir
is the result of sonucudur
that result in sonuçta
this will result in bu sonuçlanacak
may result from -den kaynaklanabilir
result driven sonuç odaklı
result in failure başarısızlıkla sonuçlanmak
a result of bir sonucu
as a result thereof bunun bir sonucu olarak
that result from bu sonucu
result in death ölümle sonuçlanmak
is a result of bir sonucudur
as a direct result doğrudan sonuç olarak
with the result sonuçla beraber
final result son sonuç
can result from -den kaynaklanabilir
the result was sonuç
direct result doğrudan sonuç
may result in disciplinary action disiplin cezasına neden olabilir
result in a breach ihlalle sonuçlanmak
key result areas temel sonuç konuları
result orientation sonuç oryantasyonu
might result in neden olabilir
this may result in bu sonuçlanabilir
are the result of sonucu
mean result ortalama sonuç
result message sonuç mesajı
the result is that sonuç şu ki
does not result in sonuçlanmaz
which will result in sonuçlanacak
as a result from sonucu olarak
result for için sonuç
partly as a result kısmen sonuç
shall result in sonuçlanır
which may result in hangi neden olabilir