m-depth

m-depth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-depth m-derinlik

m-depth terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anesthetic depth anestezik derinlik
beyond one's depth bir derinliğin ötesinde
defence in depth derinlemesine savunma
depth derinlik
depth charge derinlik yükü
depth finder derinlik bulucu
depth gauge derinlik göstergesi
depth of field alan derinliği
depth of focus odak derinliği
depth perception derinlik algısı
depth psychology derinlik psikolojisi
depth sounder iskandil
focal depth odak derinliği
in depth derinlemesine
in-depth derinlemesine
molded depth kalıplanmış derinlik
out of one's depth birinden derinlikli
secchi depth secchi derinliği
sonic depth finder sonik derinlikölçer
in-depth knowledge derin bilgi
breadth and depth genişlik ve derinlik
depth and breadth derinlik ve genişlik
in-depth look derinlemesine görünüm
in-depth interviews derinlemesine görüşmeler
tread depth diş derinliği
water depth su derinliği
in-depth understanding derinlemesine anlayış
out of my depth bilinçaltımın dışında
shallow depth sığ derinlik
go in depth derinlemesine gitmek
in-depth information detaylı bilgi
in more depth daha derinde
in-depth training derinlemesine eğitim
at depth derinlikte
out of his depth derinliği dışında
moulded depth kalıplanmış derinlik
in-depth discussion derinlemesine tartışma
more in depth daha derinlemesine
in-depth research derinlemesine araştırma
full depth tam derinlik
color depth renk derinliği
in-depth study geniş kapsamlı çalışma
depth of experience deneyim derinliği
market depth pazar derinliği
bit depth bit derinliği
depth of knowledge bilgi derinliği
in-depth review derinlemesine inceleme
in-depth experience derinlemesine deneyim
depth of derinlik
depth filter derinlik filtresi