a 10% commission is charged

a 10% commission is charged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% commission is charged % 10 komisyon alınır

a 10% commission is charged terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the commission will be charged komisyon tahsil edilecektir
charged yüklü
charged particle yüklü parçacık
charged up ücret almak
charged with ile tahsil
will be charged tahsil edilecektir
charged off tahsil edildi
to be charged tahsil edilecek
fully charged tam olarak şarj
guilty as charged suçlandığı gibi suçlu
fees charged tahsil edilen ücretler
was charged şarj oldu
charged against karşı tahsil
politically charged politik olarak tahsil
be charged with suçlanmak
charged back geri ödeme
is charged tahsil
highly charged aşırı yüklü
you will be charged sizden ücret alınacak
charged with a crime bir suçla suçlanmış
emotionally charged duygusal olarak yüklü
charged for için tahsil
is charged with ile tahsil
amount charged tahsil edilen tutar
has been charged tahsil edildi
was charged with ile tahsil edildi
are charged şarj edilmiş
fee charged ücretli
shall be charged tahsil edilecektir
charged particles yüklü parçacıklar
electrically charged elektrik yüklü
may be charged tahsil edilebilir
charged at cost maliyet bedeli
charged property tahsil edilen mal
in charged of sorumlu
price charged fiyat tahsil
charged with murder cinayet suçlaması
being charged tahsil ediliyor
party to be charged tahsil edilecek taraf
charged with governance yönetişim ile suçlanmış
charged off account hesaptan çekildi
positively charged pozitif yüklü
criminally charged ceza ile suçlanmış
prices charged fiyatlar tahsil edildi
he was charged suçlandı
have been charged tahsil edildi
were charged suçlandı
are charged with ile tahsil
negatively charged negatif yüklü
property charged özellik tahsil