u saw you

u saw you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u saw you seni gördün

u saw you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saw saw testere testere
i saw you seni gördüm
you saw gördün
saw you seni gördüm
the last time i saw you seni son gördüğümde
when i saw you seni gördüğümde
you ever saw sen hiç gördün
who saw you seni kim gördü
since i saw you seni gördüğümden beri
i saw you come geldiğini gördüm
i just saw you seni az önce gördüm
if you ever saw eğer gördün mü
i saw you tonight seni bu gece gördüm
i saw you dancing seni dans ederken gördüm
like you have never saw before daha önce hiç görmediğin gibi
you saw people insanları gördün
i saw you talking seni konuşurken gördüm
where you saw this position advertised bu pozisyonun reklamını gördüğün yer
i saw you guys sizi gördüm çocuklar
i saw you coming geldiğini gördüm
never saw you coming geldiğini hiç görmedim
since i saw you last seni son gördüğümden beri
where you saw the advert reklamı nerede gördün
you saw that gördün
if i saw you again seni tekrar görürsem
because i saw you çünkü seni gördüm
you saw the impact etkiyi gördün
you saw the house evi gördün
he saw you o seni gördü
who saw you with seni kim gördü
liked what you saw gördüklerini beğendim
we saw you seni gördük
you last saw son gördün
back saw geri gördüm
band saw bant testere
bastard-saw piç-testere
bow saw yay testeresi
bracket saw braket testere
butcher's saw kasap & # x27; s
buzz saw vızıltı testere
buzz-saw vızıltı testere
chain-saw elektrikli testere
circular saw dairesel testere
compass saw pusula testeresi
coping saw zıvana testeresi
crosscut saw çapraz testere
crown saw taç testeresi
cylinder saw silindir testere
dovetail saw kırlangıç testeresi
flat-saw düz testere