l exportation to another country

l exportation to another country teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l exportation to another country başka bir ülkeye ihracat

l exportation to another country terimi için benzer kelimeler ve anlamları

country of exportation ihracat yapılan ülke
exportation country ihracat yapan ülke
exportation ihracat
re-exportation yeniden ihraç
outright exportation dürüst ihracat
for exportation ihracat için
proof of exportation ihracat kanıtı
exportation promotion ihracat teşviki
intended for exportation ihracata yönelik
exportation market ihracat pazarı
port of exportation ihracat limanı
certificate for exportation ihracat sertifikası
file exportation dosya ihracatı
exportation process ihracat süreci
f.a.s. port of exportation f.a.s. ihracat limanı
increase exportation ihracatı artırmak
exportation is completed ihracat tamamlandı
exportation certificate ihracat sertifikası
regarding exportation ihracatla ilgili
consignment for exportation ihracat için konsinye
exportation meat ihracat etleri
possibilities for exportation ihracat için olanaklar
textile exportation tekstil ihracatı
exportation license ihracat lisansı
exportation line ihracat hattı
exportation credit insurance policy ihracat kredi sigortası poliçesi
exportation of furniture mobilya ihracatı
exportation processing ihracat işleme
exportation document ihracat belgesi
the exportation thereof ihracatı
destined for the exportation ihracat için mukadder
certificate of exportation ihracat sertifikası
importation and exportation ithalat ve ihracat
a declaration of exportation ihracat beyanı
subsequent exportation sonraki ihracat
exportation revenues ihracat gelirleri
food exportation gıda ihracatı
exportation notification ihracat bildirimi
calibrated for exportation ihracat için kalibre edilmiş
completion of the exportation ihracatın tamamlanması
growing exportation ihracat artışı
their exportation ihracatı
article for exportation ihracat makalesi
exportation from ihracat
exportation activities ihracat faaliyetleri
manufacture and exportation üretim ve ihracat
exportation of infringing goods. ihlal eden malların ihracatı.
exportation completed ihracat tamamlandı
l'exportation l & # 039; ihraç
exportation services ihracat hizmetleri