u have to be very smart

u have to be very smart teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u have to be very smart çok akıllı olmalısın

u have to be very smart terimi için benzer kelimeler ve anlamları

very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
very smart çok zeki
he is very smart o çok akıllı
not very smart çok zeki değil
they are very smart onlar çok akıllı
she is very smart o çok zeki
very smart people çok akıllı insanlar
was a very smart boy çok akıllı bir çocuktu
a very smart move çok akıllıca bir hareket
are very smart çok akıllı
very smart guy çok akıllı adam
i am very smart and i learn fast çok zekiyim ve hızlı öğreniyorum
have been smart akıllı olmuş
very very çok çok
very very happy çok çok mutlu
i am so very very happy çok çok çok mutluyum
very persistent and very bioaccumulative çok kalıcı ve çok biyobirikimli
very very nice çok çok güzel
thank you very very much çok çok teşekkür ederim
very very beautiful çok çok güzel
i'm very very happy çok mutluyum
very very soon çok çok yakında
very very pretty çok çok güzel
very god and very man çok tanrı ve çok erkek
very very low çok çok düşük
very very similar çok çok benzer
very very good çok çok iyi
very very small çok çok küçük
very very easy çok çok kolay
very very clever çok çok zeki
i am very very happy çok çok mutluyum
very, very small inclusions çok, çok küçük kapanımlar
very very well çok çok iyi
very very slightly çok çok hafif
very, very bad çok çok kötü
deliver very, very fast çok çok hızlı teslim
very very hard çok çok zor
very persistent, very bio accumulative çok kalıcı, çok biyo birikimli
very, very inspirational çok, çok ilham verici
i'm very very sorry çok üzgünüm
very very slightly included çok çok hafif dahil
a very, very precise çok, çok kesin
very very sexy çok çok seksi
very very great man çok çok iyi adam
i'm very very tired from work işten çok yorgundum
was very very wrong çok çok yanlıştı
he is very very tall o çok çok uzun
i am very very bad çok çok kötüyüm
very, very quiet çok, çok sessiz