r tapered threads

r tapered threads teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı