c t-bills

c t-bills teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c t-bills c faturaları

c t-bills terimi için benzer kelimeler ve anlamları

treasury bills hazine bonoları
bills fatura
bills of exchange döviz bonosu
bills of lading konşimentolar
medical bills sağlık faturaları
pay the bills faturaları ödemek
household bills ev faturaları
bills of quantities miktar faturaları
t-bills t-bono
bills of material malzemelerin faturaları
outstanding bills olağanüstü senetler
bills of sale satış faturaları
bills of landing iniş faturaları
bills receivable mevcut faturalar
legal bills yasal faturalar
paying bills faturaları ödemek
fuel bills yakıt faturaları
unpaid bills ödenmemiş faturalar
bills for collection tahsilat faturaları
treasure bills hazine bonosu
bills payable ödenecek faturalar
draw bills fatura çekmek
discounted bills indirimli faturalar
bills itself kendini faturalar
us treasury bills hazine bonosu bize
money bills para faturaları
bills of rights hak senetleri
bills and notes faturalar ve notlar
pay your bills faturalarını öde
bills and invoices faturalar ve faturalar
payment of bills faturaların ödenmesi
recurring bills yinelenen faturalar
bills of quantity miktar faturaları
big bills büyük faturalar
small bills küçük faturalar
short-term bills kısa vadeli faturalar
endorse bills faturaları onaylamak
protested bills protesto edilmiş faturalar
notes and bills notlar ve faturalar
drafts, bills of exchange taslaklar, takas bonosu
pay my bills faturalarımı öde
discount bills indirim faturaları
pending bills bekleyen faturalar
counterfeit bills sahte faturalar
bills included faturalar dahil
discounting bills indirim faturaları
run up bills faturalarını kapatmak
foreign bills yabancı faturalar
separate bills ayrı faturalar
immediate bills acil faturalar