e into oblivion

e into oblivion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e into oblivion e unutulmak

e into oblivion terimi için benzer kelimeler ve anlamları

into oblivion unutulmak
fall into oblivion unutulmak
fade into oblivion unutulmak
sink into oblivion unutulmak
fell into oblivion unutulmaya düşmüş
cast into oblivion unutulmak
slip into oblivion unutulmak
falling into oblivion unutulmaya düşmek
fading into oblivion unutulmaya düşmek
drop into oblivion unutulmak
have fallen into oblivion unutulmak
far from disappearing into oblivion kayıtsızlıktan uzaklaşma
we will fall into oblivion unutulmazlığa düşeceğiz
slide into oblivion unutulmak
plunged into oblivion unutulmaya daldı
fallen into oblivion unutulmaya düşmüş
push into oblivion unutulmak
oblivion unutulma
self-oblivion kendi kendine oblivion
living in oblivion unutkanlıkla yaşamak
sweet oblivion tatlı kayıtsızlık
consigned to oblivion unutulmaya sevk edildi
consign to oblivion unutulmak
pact of oblivion unutkanlık anlaşması
fade to oblivion unutulmak
lost in oblivion kayıtsızlık içinde kayboldu
complete oblivion tam kayıtsızlık
right to oblivion vazgeçme hakkı
left to oblivion unutulmaya bırakıldı
for oblivion unutulmazlık için
face oblivion yüz unutkanlığı
lost to oblivion unutulmaya kaybedilmiş
virtual oblivion sanal kayıtsızlık
oblivion due vazgeçme
save from oblivion unutulmaktan kurtarmak
i oblivion unutuyorum
near-oblivion yakın oblivion
edge of oblivion unutkanlığın kenarı
come into into force yürürlüğe girmek
slice fruit into big wedges or chop it into cubes and skewer meyveyi büyük dilimler halinde dilimleyin veya küp küp doğrayın
a into g a g
bang into çarpmak
be into içinde olmak
beat into one's head birinin kafasına çarpmak
blossom into içine çiçek
blow into içine üflemek
book into içine kitap
break into zorla girmek
breathe life into hayatı içine çekmek
bring into line çizgiye getirmek