z-zero is set

z-zero is set teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z-zero is set z-sıfır ayarlandı

z-zero is set terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zero-zero sıfır sıfır
zero tolerance and zero impunity sıfır tolerans ve sıfır cezasızlık
set to zero sıfıra ayarla
are set to zero sıfıra ayarlanmış
is set to zero sıfıra ayarlanmış
set at zero sıfıra ayarla
set it to zero sıfıra ayarla
set back to zero sıfıra ayarlamak
set zero point sıfır noktası ayarla
have been set zero sıfırlandı
set indicator to zero göstergeyi sıfıra ayarla
is not set to zero. sıfıra ayarlanmamış.
shall be set to zero sıfıra ayarlanmalı
is set as zero sıfır olarak ayarlandı
was set to zero sıfıra ayarlandı
be set to zero by sıfıra ayarlamak
set counters to zero sayaçları sıfıra ayarla
set set itself set kendini ayarla
set set off yola çıkmak
absolute zero tamamen sıfır
measure zero sıfır ölçmek
nine plus zero array dokuz artı sıfır dizi
size zero sıfır
status zero durum sıfır
sub-zero sıfırın
year zero yıl sıfır
z-zero particle z-sıfır parçacık
zero sıfır
zero balancing sıfır dengeleme
zero defects kusursuz
zero gravity sıfır yer çekimi
zero grazing sıfır otlatma
zero hour sıfır saat
zero in sıfır
zero in on sıfır
zero option sıfır seçeneği
zero population growth sıfır nüfus artışı
zero stage sıfır evre
zero tillage sıfır toprak işleme
zero tolerance sıfır tolerans
zero vector sıfır vektör
zero-base sıfır-taban
zero-base budgeting sıfır tabanlı bütçeleme
zero-coupon sıfır kupon
zero-divisor sıfır bölen
zero-emission sıfır emisyonlu
zero-emission vehicle sıfır emisyonlu araç
zero-point energy sıfır noktalı enerji
zero-rate sıfır hızı
zero-rated sıfır puan