t is essential for a

t is essential for a teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is essential for a t için bir esastır

t is essential for a terimi için benzer kelimeler ve anlamları

essential gerekli
essential amino acid esansiyel amino asit
essential dysmenorrhea esansiyel dismenore
essential element temel unsuru
essential fatty acid esansiyel yağ asidi
essential fructosuria esansiyel fruktozüri
essential hematuria esansiyel hematüri
essential hypertension esansiyel hipertansiyon
essential oil esans
essential pentosuria esansiyel pentosüri
essential pruritus esansiyel prurit
essential tachycardia esansiyel taşikardi
essential telangiectasia esansiyel telanjiektazi
non-essential gerekli olmayan
it is essential esastır
essential oils uçucu yağlar
essential tremor esansiyel titreme
essential for için gerekli
is essential gereklidir
essential fatty acids esansiyel yağ asitleri
essential requirements temel gereksinimler
it is essential that bu esastır
essential part önemli bölüm
essential skills temel beceriler
essential performance temel performans
essential services temel hizmetler
essential information temel bilgi
absolutely essential kesinlikle gerekli
essential features zorunlu özellikler
failure of essential purpose temel amacın başarısızlığı
essential component temel bileşen
essential items gerekli öğeler
essential terms gerekli koşullar
essential nature temel doğa
essential goods temel mallar
essential elements temel unsurlar
essential role önemli rol
it's essential bu gerekli
essential drugs temel ilaçlar
essential medicines temel ilaçlar
essential purpose temel amaç
essential reading temel okuma
essential facilities temel tesisler
essential functions temel fonksiyonlar
are essential gerekli
is essential for için önemlidir
essential duties temel görevler
essential health care temel sağlık hizmeti
what is essential is invisible to the eye. esas olan göze görünmez.
fails of its essential purpose temel amacını yerine getiremiyor