u is the leading donor of economic and financial

u is the leading donor of economic and financial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u is the leading donor of economic and financial u ekonomik ve finansal olarak önde gelen donör

u is the leading donor of economic and financial terimi için benzer kelimeler ve anlamları

leading aid donor önde gelen yardım bağışçısı
leading donor önde gelen bağışçı
the world's leading donor dünyanın önde gelen bağışçısı
leading donor to civil society sivil topluma lider bağışçı
financial donor finansal bağış
economic and financial affairs council ekonomik ve mali işler konseyi
economic and financial affairs ekonomik ve mali işler
global financial and economic crisis küresel finansal ve ekonomik kriz
economic and financial indicators ekonomik ve finansal göstergeler
directorate-general for economic and financial affairs ekonomik ve mali işler genel müdürlüğü
economic and financial ekonomik ve finansal
financial and economic finansal ve ekonomik
economic and financial committee ekonomik ve finansal komite
economic and financial situation ekonomik ve finansal durum
economic and financial imbalance ekonomik ve finansal dengesizlik
economic and financial manager ekonomik ve finansal müdür
economic and financial effort ekonomik ve finansal çaba
memorandum of economic and financial policies ekonomik ve finansal politikalar mutabakatı
economic and financial crisis ekonomik ve finansal kriz
necessity of ending the economic, commercial and financial e ekonomik, ticari ve finansal sona erdirme zorunluluğu
economic and financial report ekonomik ve finansal rapor
financial and economic affairs finansal ve ekonomik ilişkiler
special committee on the financial, economic and social cris finansal, ekonomik ve sosyal krizle ilgili özel komite
economic and financial prudence ekonomik ve finansal ihtiyat
global economic and financial governance küresel ekonomik ve finansal yönetişim
financial and economic cost finansal ve ekonomik maliyet
economic and financial balance ekonomik ve finansal denge
economic and financial grounds ekonomik ve finansal gerekçeler
impact of the financial and economic crisis finansal ve ekonomik krizin etkisi
economic and financial evaluation ekonomik ve finansal değerlendirme
economic and financial resources ekonomik ve finansal kaynaklar
economic and financial programme ekonomik ve finansal program
economic and financial department ekonomik ve finans departmanı
head of economic and financial section ekonomik ve mali bölüm başkanı
economic and financial cooperation ekonomik ve finansal işbirliği
committee on economic, financial and commercial affairs ekonomik, finansal ve ticari ilişkiler komitesi
e.u. economic and financial affairs council ab. ekonomik ve mali işler konseyi
commercial, financial and economic division ticari, finansal ve ekonomik bölüm
financial, economic and social crisis finansal, ekonomik ve sosyal kriz
in the current economic and financial context mevcut ekonomik ve finansal bağlamda
economic, financial and investment ekonomik, finansal ve yatırım
economic and financial forecasts ekonomik ve finansal tahminler
the economic and financial assessment ekonomik ve finansal değerlendirme
financial and economic news finansal ve ekonomik haberler
economic and financial community ekonomik ve finansal topluluk
financial integrity and economic development finansal bütünlük ve ekonomik gelişme
leading economic index lider ekonomik endeks
leading economic indicators önde gelen ekonomik göstergeler
leading economic power lider ekonomik güç
a leading economic power lider bir ekonomik güç