u l use rate

u l use rate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u l use rate oranı kullanırım

u l use rate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

compounded annual rate rate yıllık bileşik faiz oranı
flat rate rate sabit oran
respiratory rate and heart rate solunum hızı ve kalp atış hızı
population growth rate rate nüfus artış hızı
interest rate rate faiz oranı
heart rate, respiratory rate kalp hızı, solunum hızı
use rate kullanım oranı
rate of use kullanım oranı
low use rate düşük kullanım oranı
use frame rate kare hızı kullan
use of discount rate iskonto oranı kullanımı
increasing the rate of use kullanım oranını arttırmak
typical use rate tipik kullanım oranı
rate of tobacco use tütün kullanım oranı
discount rate use indirim oranı kullanımı
recommended use rate önerilen kullanım oranı
use or inability to use kullanmak veya kullanamamak
use or non-use kullanım veya kullanım dışı
use of or inability to use kullanımı veya kullanılamaması
designated use, use belirlenmiş kullanım, kullanım
arising out of the use or inability to use kullanımdan veya kullanılamamasından kaynaklanan
do not use appliance for other than intended use. cihazı kullanım amacı dışında kullanmak için kullanmayın.
use or intend to use kullanmak veya kullanmak niyetinde
use of, or your inability to use kullanımı veya kullanamama
stop use use and seek medical help right away kullanım kullanımını durdurun ve derhal tıbbi yardım alın
arising from the use or non-use kullanımdan veya kullanımdan kaynaklanan
their use here does not imply that you may use them for any buradaki kullanımları, onları herhangi biri için kullanabileceğiniz anlamına gelmez.
adjustable-rate mortgage ayarlanabilir faizli ipotek
annual percentage rate yıllık yüzde oranı
at any rate herhangi bir oranda
at that rate bu oranda
at this rate bu oranda
attack rate saldırı oranı
bank rate banka faiz oranı
basal metabolic rate bazal metabolik oran
base rate baz oranı
base rate fallacy taban oranı yanlışlığı
baud rate baud hızı
birth rate doğum oranı
bit rate bit hızı
call rate çağrı ücreti
case fatality rate vaka ölüm oranı
church rate kilise vergisi
conception rate gebe kalma oranı
concordance rate uyum oranı
coupon rate kupon oranı
cut rate kesim hızı
death rate ölüm oranı
decay-rate çürüme oranı
differential rate fark oranı