narrow waist

narrow waist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı