m trying

m trying teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m trying deniyorum

m trying terimi için benzer kelimeler ve anlamları

trying çalışıyor
trying plane uçak çalışıyor
keep trying denemeye devam et
trying out denemek
i'm trying çalışıyorum
trying hard çabalamak
trying times deneme zamanları
i am trying deniyorum
keep on trying denemeye devam et
trying to get almaya çalışmak
worth trying denemeye değer
trying to figure out anlamaya çalışmak
i have been trying deniyorum
trying too hard çok çalışıyorum
in trying to denemek için
trying so hard çok çalışıyorum
is trying to deniyor
trying circumstances koşulları denemek
trying to reach ulaşmaya çalışmak
without trying denemeden
when trying to çalışırken
still trying hala deniyorum
trying to find bulmaya çalışmak
we are trying deniyoruz
stop trying denemeyi bırak
trying to make yapmaya çalışmak
by trying deneyerek
are trying çalışıyorlar
trying to achieve ulaşmaya çalışmak
trying to understand anlamaya çalışmak
it's worth trying denemeye değer
without even trying denemeden bile
trying to reach you sana ulaşmaya çalışıyorum
trying to fit in uyum sağlamaya çalışmak
while trying to çalışırken
trying to find out öğrenmeye çalışıyorum
thank you for trying denediğin için teşekkürler
i am trying my best elimden geleni yapıyorum
trying my best elimden geleni yapıyorum
trying day deneme günü
trying to forget unutmaya çalışıyorum
were trying çalışıyorlardı
of trying denemek
trying to catch up yetişmeye çalışıyorum
trying to improve geliştirmeye çalışmak
trying to get pregnant hamile kalmaya çalışmak
i keep trying denemeye devam ediyorum
give up trying denemekten vazgeçmek
keeps trying denemeye devam ediyor
was trying deniyordum