x-funds

x-funds teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-funds x-fonlar

x-funds terimi için benzer kelimeler ve anlamları

funds of funds fon fonları
funds of hedge funds hedge fon fonları
mutual funds and hedge funds yatırım fonları ve riskten korunma fonları
electronic funds transfer elektronik fon transferi
electronic funds transfer at point of sale satış noktasında elektronik fon transferi
electronic transfer of funds fonların elektronik transferi
funds para
united community funds and councils of america birleşik topluluk fonları ve amerika konseyleri
hedge funds riskten korunma fonları
mutual funds yatırım fonları
raise funds fon toplamak
cleared funds temizlenen fonlar
money market funds para piyasası fonları
equity funds özkaynak fonları
matching funds eşleşen fonlar
sovereign wealth funds devlet serveti fonları
exchange traded funds borsa yatırım fonları
raising funds fon toplama
public funds kamu fonları
federal funds rate federal fon oranı
bond funds tahvil fonları
source of funds para kaynağı
pooled funds havuzlanmış fonlar
surplus funds fazla fon
grant funds fon vermek
insufficient funds yetersiz bakiye
release funds fon ayır
cost of funds fonların maliyeti
money market mutual funds para piyasası yatırım fonları
funds raised fon toplandı
shareholders funds hissedar fonları
loanable funds borç verilebilir fonlar
liquid funds likit fonlar
stock funds hisse senedi fonları
provision of funds fon sağlama
own funds özkaynaklar
fund of funds fon fonu
hold funds fon tutmak
release of funds fon tahliyesi
allocate funds fon tahsis etmek
structural funds yapısal fonlar
proof of funds fon kanıtı
flow of funds fon akışı
sources of funds fon kaynakları
cash funds nakit fonları
borrowed funds ödünç fonlar
transfer funds fon transferi
excess funds fazla fon
withdraw funds para çekmek
escrow funds emanet fonları