c u the confusion

c u the confusion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c u the confusion karışıklık olur mu

c u the confusion terimi için benzer kelimeler ve anlamları

circle of confusion karışıklık çemberi
circle of least confusion en az karışıklık çemberi
confusion karışıklık
year of confusion şaşkınlık yılı
sorry for the confusion karışıklık için özür dilerim
likelihood of confusion karışıklık olasılığı
cause confusion karışıklığa neden olmak
lead to confusion karışıklığa yol açmak
to avoid confusion karışıklığı önlemek için
mental confusion zihinsel karmaşa
in confusion karışıklık
confusion marketing karışıklık pazarlama
confusion over kafa karıştırmak
source of confusion karışıklık kaynağı
create confusion karışıklık yaratmak
state of confusion karışıklık hali
confusion about hakkında kafa karışıklığı
i'm sorry for the confusion karışıklık için özür dilerim
acute confusion akut karışıklık
utter confusion son derece karışıklık
led to confusion karışıklığa neden oldu
there is confusion karışıklık var
to avoid any confusion herhangi bir karışıklığı önlemek için
some confusion biraz karışıklık
further confusion daha fazla karışıklık
can lead to confusion karışıklığa yol açabilir
i apologize for the confusion karışıklık için özür dilerim
reduce confusion karışıklığı azaltmak
to add to the confusion karışıklığa eklemek
identity confusion kimlik karışıklığı
consumer confusion tüketici karışıklığı
leading to confusion karışıklığa yol açan
confusion with kafa karıştırmak
eliminate confusion karışıklığı ortadan kaldırmak
we apologize for the confusion karışıklık için özür dileriz
gender confusion cinsiyet karışıklığı
considerable confusion önemli karışıklık
i apologise for the confusion karışıklık için özür dilerim
existing confusion mevcut karışıklık
out of confusion karışıklık dışı
clear up confusion karmaşayı gidermek
confusion caused karışıklığa neden oldu
leads to confusion karışıklığa yol açar
there was a confusion bir karışıklık vardı
my confusion kafam karıştı
likely to cause confusion karışıklığa neden olması muhtemel
apologize for the confusion karışıklık için özür dilerim
there has been some confusion bazı karışıklıklar oldu
increased confusion karışıklık artışı
general confusion genel karışıklık