x to acquire

x to acquire teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x to acquire x elde etmek

x to acquire terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acquire kazanmak
acquire knowledge bilgi edinmek
acquire an interest ilgi duymak
acquire skills yetenekler edinmek
acquire from -den edinmek
otherwise acquire aksi takdirde edinme
acquire a taste tadına varmak
acquire experience tecrübe kazanmak
acquire a stake pay almak
acquire shares hisse almak
may acquire alabilir
acquire information bilgi edinmek
or otherwise acquire veya başka türlü edinme
acquire interest ilgi kazanmak
acquire assets varlık edinmek
acquire customers müşteri kazanmak
acquire data veri almak
acquire a taste for tadına bakmak
acquire language dil edinmek
acquire rights hak kazanmak
acquire and hold kazan ve tut
acquire expertise uzmanlık kazanmak
acquire by purchase satın alarak satın almak
acquire a company bir şirket edinmek
acquire taste tat kazanmak
acquire speech konuşma kazanmak
acquire jurisdiction yetki almak
acquire wealth servet kazanmak
acquire new skills yeni beceriler kazanmak
acquire any interest ilgi duymak
is able to acquire elde edebilir
acquire knowledge about hakkında bilgi edinmek
will acquire edinecek
propose to acquire edinmeyi teklif etmek
shall acquire edinir
acquire any rights herhangi bir hak kazanmak
acquire title unvan almak
in order to acquire kazanmak için
acquire property mülk edinmek
acquire ownership sahiplik kazanmak
shall not acquire any rights herhangi bir hak alamaz
right to acquire edinme hakkı
acquire a language dil edinmek
acquire an infection enfeksiyon kazanmak
could acquire elde edebilir
would acquire satın alacak
acquire an education eğitim almak
acquire new business yeni iş kazanmak
agreed to acquire kazanmayı kabul etti
acquire stake hisse almak