x to acquire

x to acquire teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x to acquire x elde etmek