u intentionally

u intentionally teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u intentionally kasten

u intentionally terimi için benzer kelimeler ve anlamları

intentionally kasten
this page intentionally left blank bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
intentionally blank kasıtlı olarak boş
intentionally omitted kasten ihmal
intentionally or unintentionally kasten veya kasıtsız olarak
this page is intentionally blank bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
intentionally deleted bilerek silindi
page intentionally left blank sayfa bilerek boş bırakılmıştır
this page left blank intentionally bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
knowingly and intentionally bilerek ve bilerek
intentionally misleading kasten yanıltıcı
knowingly or intentionally bilerek veya bilerek
intentionally designed bilerek tasarlanmış
not intentionally istemeyerek
intentionally target bilerek hedef
intentionally homeless bilerek evsiz
intentionally or recklessly kasten veya düşüncesizce
intentionally broad kasten geniş
page intentionally blank sayfa bilerek boş bırakılmıştır
intentionally or inadvertently kasten veya istemeden
not intentionally made available kasıtlı olarak kullanılmaz
by intentionally kasıtlı olarak
this page intentionally blank bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
intentionally used bilerek kullanılan
intentionally damaged kasıtlı olarak hasarlı
when committed intentionally bilerek yapıldığında
intentionally commit kasıtlı olarak taahhüt etmek
intentionally seeking kasıtlı olarak arayan
do not intentionally kasten yapma
intentionally communicate bilerek iletişim kurmak
intentionally left bilerek bırakılmış
intentionally self-inflicted injury kasıtlı olarak kendi kendine yaralanan yaralanma
intentionally caused kasıtlı olarak neden oldu
intentionally misrepresenting kasten yanlış tanıtmak
i have intentionally kasıtlı olarak sahibim
intentionally set bilerek ayarlanmış
are intentionally aimed at kasıtlı olarak hedefleniyor
act intentionally kasten hareket etmek
intentionally include kasıtlı olarak dahil
deliberately and intentionally kasten ve kasten
intentionally sought kasıtlı olarak aranan
intentionally made bilerek yapılmış
intentionally or otherwise kasten veya başka türlü
intentionally removed bilerek kaldırıldı
intentionally or not kasıtlı olarak veya değil
intentionally wrong bilerek yanlış
this page has been intentionally left blank bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
consciously and intentionally bilinçli ve kasıtlı olarak
intentionally produced kasıtlı olarak üretilen
i have intentionally omitted bilerek ihmal ettim